Pogoji za sodelovanje v nagradnih igrah

Pogoji in pravila nagradne igre POMLAD V GLEDALIŠČU PARK

 1. Splošne določbe

Organizator nagradne igre »Pomlad v Gledališču Park« (v nadaljevanju nagradna igra) je Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota. Nagradna igra poteka od dne 4. 4. do vključno 15. 4.  2022 do 22. ure. Nagradna igra poteka v Gledališču Park, v delovnem času blagajne (tor. – pet.: 14.00 – 17.00 in v času dogodkov v gledališču).

2. Pogoji za sodelovanje v nagradni igri

V nagradni igri lahko sodelujejo vsi obiskovalci in obiskovalke Gledališča Park, ki sprejemajo te pogoje sodelovanja v nagradni igri.

Kakršenkoli nakup blaga ali storitev pri organizatorju nagradne igre ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni na Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, ki sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre. Šteje se, da je s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec seznanjen in se strinja s temi Splošnimi pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: splošni pogoji), ki so objavljeni na spletni strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.

3. Način sodelovanja

Obiskovalci Gledališča Park, ki želijo sodelovati v nagradni objavi, katero bo organizator izvedel v zgoraj navedenem terminu, pristopijo k sodelovanju v nagradni igri tako, da se preko fizičnega ali spletnega obrazca prijavijo na e-novice ZKTŠ Murska Sobota. Z izpolnitvijo fizičnega ali spletnega obrazca za prijavo na e-novice, sodelujoči dovoljujejo tudi obdelavo osebnih podatkov v zbirki podatkov o prejemnikih obvestil (ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka) za namen obveščanja o kulturnih, zabavnih,  turističnih, športnih in drugih  dogodkih. Soglasje dajejo do preklica.

 Pravila:

Po zaključku nagradne igre bo organizator med vsemi izpolnjenimi obrazci izvedel žrebanje. Žrebanje, ki bo izvedeno fizično v prostorih Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota, bo potekalo v petek, 15. aprila v prisotnosti tričlanske komisije predstavnikov organizatorja.

Komisijo sestavljajo:

- Brigita Perhavec,

- Tjaša Ivanič Hajdinjak,

- Polonca Gjörek.

Organizator si pridružuje pravico, da sodelujoče, ki ne delujejo v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, trajno izloči iz sodelovanja v nagradni igri.

4. Nagrade in prevzem nagrad

Organizator bo štirim (4) zmagovalcem podelil po 1 vstopnico za enega (1) od naslednjih dogodkov:

-        Koncert SAMO BUDNA & BAND: SANJE SO VEČNE – 23.4.2022 ob 19.00

-        Koncert KRESLIN IN MOMENTO CIGANO – 13.5.2022 ob 20.00

-        Film IZGUBLJENO MESTO – ogled 24.4.2022 ob 19.00

-        Film DOWNTON ABBEY: NOVA DOBA – ogled 30.4.2022 ob 19.00

 

Nagrajenci bodo o nagradi obveščeni s sporočilom na e- naslov, ki ga oddajo na obrazcu za privolitev v obdelavo osebnih podatkov v petek, 15. aprila 2022.

Organizatorju nagradne igre je nagrajenec pred prevzemom nagrade dolžan sporočiti ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefon in davčno številko.

Dobitniki lahko nagrade prevzamejo do dogodka, za katerega velja vstopnica (nagrada). Če nagrajenci nagrade ne prevzamejo v določenem roku, s tem izgubijo pravico do nagrade. V takem primeru je organizator prost vseh obveznosti do teh nagrajencev.

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrad, če: - nagrajenci ne izpolnijo pogojev za prevzem nagrade, - se pojavi dvom o istovetnosti podatkov, - se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre.

Izžrebanec lahko odkloni prevzem nagrade. Če izžrebanec sprejem nagrade odkloni, se šteje, da nagrad ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po pravilih te nagradne igre. Nagrad ni možno zamenjati ali izplačati v gotovini. Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo.

5. Odgovornosti organizatorja

Organizator ne prevzema nikakršne odgovornosti za:

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradnem žrebanju, - kakršne koli posledice ob koriščenju nagrad.

6. Plačilo dohodnine

Vrednost nagrad ne predstavlja doseženi dohodek (davčno osnovo) v skladu s 108. členom Zakona o dohodnini.

7. Varovanje osebnih podatkov

Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (ZKTŠ Murska Sobota) se zavezuje, da bo osebne podatke, katere bo pridobil od posameznika s prijavo na nagradno igro, obdeloval izključno za namene organizacije in izvedbe nagradne igre ter za namen elektronskega obveščanja na posredovani naslov e-pošte posameznika, v skladu z določili Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) in veljavne slovenske zakonodaje. Organizator nagradne igre za namen izvedbe in organizacije nagradne igre ter e-obveščanja obdeluje izključno tiste osebne podatke, ki mu jih posreduje udeleženec oziroma se bo organizator z njimi seznanil med samim potekom nagradne igre.

Udeleženec nagradne igre z izpolnitvijo obrazca za prijavo na e-novice soglaša, da se naroča na redne brezplačne e-novice ZKTŠ Murska Sobota. Udeleženec s prijavo na e-novičke dovoljuje, da  ZKTŠ Murska Sobota na posredovani elektronski naslov udeleženca obdeluje za namene rednega obveščanja o dogodkih, promocijskih aktivnostih in turistični ponudbi destinacije.

Organizator bo za namene izvedbe nagradne igre in podelitve ter prevzema nagrade od nagrajenca, ki bo izžreban v tej nagradni igri pridobil in obdeloval tudi naslednje osebne podatke nagrajenca:  ime in priimek, naslov stalnega bivališča, telefon in davčno številko. Osebni podatki nagrajenca se hranijo do prevzema nagrade, osebni podatki ostalih sodelujočih pa se hranijo do izpolnitve namena oz. preklica soglasja za prijavo na e-novice, pri čemer preklic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov pred preklicem. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje organizatorju nagradne igre, da se v primeru, da postane prejemnik nagrade (nagrajenec), njegovo ime in priimek  javno objavita na Facebook strani  in spletni strani  ter promocijskih materialih ZKTŠ Murska Sobota

Podrobnejša določila glede varstva osebnih podatkov ter pravic in obveznosti v tej zvezi, je ZKTŠ Murska Sobota objavil v Politiki varstva osebnih podatkov (Izjavi o zasebnosti), ki je dostopna na spletni strani: https://www.zkts-ms.si/sites/zktsms/files/content/docs/politika_varstva_...

8. Končne določbe

S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da sodelujoči s temi pravili soglaša. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal z objavami na spletni strani www.zkts-ms.si. Pritožbe in reklamacije v zvezi z nagradno igro lahko udeleženci pošljejo po el. Pošti na naslov info@zkts-ms.si. V primeru sporov, ki nastanejo v zvezi z nagradno igro, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

Murska Sobota, 1. 4. 2022, Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota